บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม61117
652070101การโรงแรม/1 (ชกร.1/1 ) 3912
652070102การโรงแรม/2 (ชกรท.1/2 ) 325
ปวช.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม101
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท. 1/1 (สายตรง) ) 101
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ211738
652030201การออกแบบ/1 (ชอบ.1/1 ) 71017
652030202การออกแบบ/2 (ชอบ.1/2 ) 14721
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์123
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.1 ) 123
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์279
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.1 ) 279
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์252146
652030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.1/1 ) 121325
652030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.1/2 ) 13821
ปวช.1ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์262450
652031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.1/1 ) 141125
652031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.1/2 ) 121325
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ305383
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.1/1 MEP ) 314
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.1/2 ) 81826
652040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.1/3 ) 111930
652040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.1 ) 71522
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.1/2 (สาย ม.6) ) 101
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม6410
642070101การโรงแรม/1 (ชกร.2 ) 6410
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ221032
642030201การออกแบบ/1 (ชอบ.2/1 ) 8412
642030202การออกแบบ/2 (ชอบ.2/2 ) 14620
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์235
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.2 ) 235
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์325
642040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.2 ) 325
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์202040
642030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.2/1 ) 91120
642030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.2/2 ) 11920
ปวช.2ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์202242
642031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.2/1 ) 71118
642031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.2/2 ) 131124
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ325183
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.2/1 (MEP.) ) 6814
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.2/2 ) 62026
642040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.2/3 ) 81826
642040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.2 (ทวิภาคี) ) 12517
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม102636
60270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
61270101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 101
61270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 022
622070101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 112
622070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
632070101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP ) 077
632070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 ) 81422
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ172340
61230201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
622030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 202
632030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 ) 61420
632030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 ) 9817
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์3710
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3(เรียนซ้ำ) ) 011
60240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 123
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3 ) 213
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์11011
622040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 112
632040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 ) 099
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์142842
60230101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 เรียนซ้ำ ) 101
60230102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
622030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 123
622030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 ) 61420
632030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 ) 41216
ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม101
59230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ชศก.3(เรียนซ้ำ) ) 101
ปวช.3ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์163248
60231901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 ) 011
60231902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
61231902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
622031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 123
622031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 246
632031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 ) 7815
632031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 ) 41721
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ6866134
60240403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 011
60240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
61240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 เรียนซ้ำ ) 123
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 MEP (เรียนซ้ำ) ) 101
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 134
622040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 202
622040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (เรียนซ้ำ) ) 303
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 MEP ) 12416
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 ) 172037
632040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 ) 191736
632040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 ) 111930
ปวส.1การจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร6612
653041101การจัดการธุรกิจอาหาร/1 (สธอท.1/1 (สายตรง) ) 6410
653041102การจัดการธุรกิจอาหาร/2 (สธอท.1/2 (สายม.6) ) 022
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์156
653040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป. 1/1 (สายตรง) ) 156
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม369
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท. 1/1 (สายตรง) ) 268
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สกรท. 1/2 (สายม.6) ) 101
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ8917
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.1/1 (สายตรง) ) 325
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.1/2 (สาย ม.6) ) 314
653040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.1/1 (สายตรง) ) 022
653040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.1/2 (สาย ม.6) ) 123
653040405อาหารและโภชนาการ/5 (สอท.1/3 (S&P) ) 123
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์2810
633040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2/1(สายตรง) ) 112
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2 ) 178
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม112
643070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท.2/1 (สายตรง) ) 101
643070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สกรท.2/2 (ม.6) ) 011
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ214162
59340403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2(เรียนซ้ำ) ) 101
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2 ปกติ (เรียนซ้ำ) ) 101
62340402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(เรียนซ้ำ) ) 033
62340403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/2(S&P) เรียนซ้ำ ) 011
633040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(สายตรง) ) 011
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) ) 7815
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.2/2 (สาย ม.6) ) 437
643040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/1 (สายตรง) ) 62127
643040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.2/2 (สาย ม.6) ) 101
643040405อาหารและโภชนาการ/5 (สอท.2/3 S&P ) 145
ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ21315
65440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ กลุ่ม 1 ) 21315
ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ182644
63440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโยลีอาหารและโภชนาการ กลุ่ม 1 ) 011
63440402เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/2 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ กลุ่ม 2 ) 011
64440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ กลุ่ม 1 ) 8917
64440402เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/2 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ กลุ่ม 2 ) 101525
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1112135247
ปวช.2105112217
ปวช.3130192322
ปวส.1182644
ปวส.2245074
ป.ตรี.121315
ป.ตรี.2182644
รวม409554963