บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม9918
662070101การโรงแรม/1 (ชกร.1/1 (MEP.) ) 246
662070102การโรงแรม/2 (ชกร.1/2 ) 325
662070103การโรงแรม/3 (ชกรท.1/3 ) 437
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ221840
662030201การออกแบบ/1 (ชอบ.1/1 ) 151126
662030202การออกแบบ/2 (ชอบ.1/2 ) 7714
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์033
662040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.1 ) 033
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์41014
662040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.1 ) 41014
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์182644
662030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.1/1 ) 91423
662030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.1/2 ) 91221
ปวช.1ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์202141
662031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.1/1 ) 91120
662031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.1/2 ) 111021
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ2876104
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.1/1 MEP ) 156
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.1/2 ) 61824
662040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.1/3 ) 71825
662040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.1 ) 31114
662040405อาหารและโภชนาการ/5 (ชอท.1 MK. ) 112435
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม51015
652070101การโรงแรม/1 (ชกร.2/1 ) 2810
652070102การโรงแรม/2 (ชกรท.2/2 ) 325
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ171532
652030201การออกแบบ/1 (ชอบ.2/1 ) 5914
652030202การออกแบบ/2 (ชอบ.2/2 ) 12618
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์123
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.2 ) 123
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์246
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.2 ) 246
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์171431
652030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.2/1 ) 11819
652030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.2/2 ) 6612
ปวช.2ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์211839
652031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.2/1 ) 12719
652031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.2/2 ) 91120
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ245074
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.2/1 MEP ) 314
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.2/2 ) 71724
652040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.2/3 ) 81826
652040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.2 (ทวิภาคี) ) 61420
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม10919
57270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
60270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
61270101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 101
61270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 022
622070101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 112
622070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
632070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 213
642070101การโรงแรม/1 (ชกร.3 ) 628
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ211132
622030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 202
632030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 303
632030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 112
642030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 ) 347
642030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 ) 12618
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์3710
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3(เรียนซ้ำ) ) 011
60240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3 (เรียนซ้ำ) ) 101
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3 ) 213
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์459
622040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 101
632040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 033
642040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 ) 325
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์202343
60230101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 เรียนซ้ำ ) 101
60230102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
622030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 145
632030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 325
642030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 ) 81220
642030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 ) 639
ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม101
59230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ชศก.3(เรียนซ้ำ) ) 101
ปวช.3ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์202848
60231901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
622031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 123
622031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 145
632031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
642031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 ) 51116
642031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 ) 121022
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4766113
60240403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 011
60240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
61240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 เรียนซ้ำ ) 123
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 134
622040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (เรียนซ้ำ) ) 202
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 MEP (เรียนซ้ำ) ) 101
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 7310
632040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 224
632040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (เรียนซ้ำ) ) 268
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 (MEP.) ) 6814
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 ) 62026
642040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 ) 81624
642040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (ทวิภาคี) ) 10515
ปวส.1การจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร415
663041101การจัดการธุรกิจอาหาร/1 (สธอท.1/1 (สายตรง) ) 314
663041102การจัดการธุรกิจอาหาร/2 (สธอท.1/2 (สาย ม.6) ) 101
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์213
663040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.1(สายตรง) ) 213
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม145
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท. 2/1 (สายตรง) ) 101
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท.1/1 (สายตรง) ) 044
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ202444
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.1/1 (สายตรง) ) 141226
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.1/2 (สาย ม.6) ) 235
663040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.1/1 (สายตรง) ) 4610
663040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.1/2 (สาย ม.6) ) 033
ปวส.2การจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร6612
653041101การจัดการธุรกิจอาหาร/1 (สธอท.2/1 (สายตรง) ) 6410
653041102การจัดการธุรกิจอาหาร/2 (สธอท.2/2 (สายม.6) ) 022
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์145
633040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2/1(สายตรง) เรียนซ้ำ ) 112
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2(เรียนซ้ำ) ) 011
653040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป. 2/1 (สายตรง) ) 022
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม156
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท. 2/1 (สายตรง) ) 055
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สกรท. 2/2 (สายม.6) ) 101
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ91726
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2 ปกติ (เรียนซ้ำ) ) 101
62340402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(เรียนซ้ำ) ) 033
633040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(สายตรง) เรียนซ้ำ ) 011
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) เรียนซ้ำ ) 044
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.2/2 (สาย ม.6) เรียนซ้ำ ) 101
643040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/1 (สายตรง) เรียนซ้ำ ) 011
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) ) 224
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.2/2 (สาย ม.6) ) 314
653040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/1 (สายตรง) ) 022
653040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.2/2 (สาย ม.6) ) 112
653040405อาหารและโภชนาการ/5 (สอท.2/3 (S&P) ) 123
ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ81523
66440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ) 81523
ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ21315
65440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ) 21315
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1101163264
ปวช.287113200
ปวช.3126149275
ปวส.1273057
ปวส.2173249
ป.ตรี.181523
ป.ตรี.221315
รวม368515883