ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
10

• ชาย
32

• หญิง
58

รวม
100


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
10

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
9

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
7

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
19

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
5

• ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องเทคโนโลยีบัณฑิต)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางรุจิรา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวธัญญลักษณ์ จีระออน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายอาณาจักร ทองทับ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนางอาระยา ฉายชูวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางสาวกฤติยา คำสมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวเกศินี มรนนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางนาฏยา วงศ์พุฒ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายภาณุพงศ์ ชงเชื้อ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรอด เมืองศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวนริศรา เคนแสง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาวนาฏยา ขำคง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนายธัชกร พรมโสภา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวศิรประภา เกียรติธารัย
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาภา รัตนะเควิล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาววรรณวิภา โคกครุฑ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)นายคณิศสร ศิริบุญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูผู้ช่วยนายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวฐิติมา ภูมิลำเนา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวลัคนา เจตยะคามิน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)มัลลิกา รามางกูร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ดาศรี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ครูผู้ช่วยนายจรูญศักดิ์ อินทโน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ครูผู้ช่วยนางสาวกฤตยา เจริญรุ่งเรือง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายธนภัทร ป้องกา
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางวรรณา ตันเทียว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางกุลวดี ไวสานฑ์สถล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวอาริสา ดอนไพร
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นายอดิศักดิ์ อะมุตะคุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายอครช รักษ์พงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
ครูผู้ช่วยนายไกรศักดิ์ กาญจนศร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวมนไศล ปราบสงคราม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวญาสุมิน สุวรรณไตรย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวปิยาอร เพชรพูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายทิวากร เกื้อสม
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร งอกคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวสุภาพร อามิตร
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวนิศรา เวียงคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายวีรยุทธ เปลี่ยนสำโรง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนายประเสริฐ มลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองMr.Dmytro Nidzii
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กาญติญา หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศุภางค์ อาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะนางสาวปวันรัตน์ สุหร่ายเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนายวัจน์กร ศารทูลสูตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายศรชัย ชนะสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำนางวิลันดา ร่มไทร
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสมพิศ พึ่งสละ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเริ่ม คำผล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุกล จันทนา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาววรรณี พงษ์สัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวภัทธาวดี มีนะโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอรสา หรั่งปั้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนุชนาถ ปฏิโกศล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)นางสาวก้อนทอง นีละเสวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวศรีวรรณ สุขสุหรัด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพฤกษชาติ ม่วงมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสิริกาญจน์ สมิทธิสุจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางสาว ธัญญาภรณ์ ปาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องเทคโนโลยีบัณฑิต)นายโชติวรรณ พาชาวนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภูเมธ จันทนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวชฎาพร คนน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายไวศิษฏ์ วิถีเจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวยุวรี แก้วกล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางกัญริกา กาบแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานพัสดุ
ครู
ผู้ช่วยงานนางประภาทิพย์ พันธิวานนท์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
ครู ชำนาญการ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมงสุกัญญา กล่อมขาว
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภัทรลดา พุทธิสมบัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ
ครูสหดล ทรัพย์เพิ่มเสถียร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ
ครูอัจฉรารัตน์ พรสกุลวดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ