ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
31

• หญิง
62

รวม
104


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
32


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
14

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
5

• แผนกวิชาการออกแบบ
11

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
21

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
2

• งานศูนย์บ่มเพาะ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
18

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางรุจิรา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวธัญญลักษณ์ จีระออน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายอาณาจักร ทองทับ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางอาระยา ฉายชูวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนางสาวกฤติยา คำสมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายธีรธัช อาภรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอนางสาวเกศินี มรนนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนางปภาวี จรูญรัตน์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวรรณา ตันเทียว
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางนาฏยา วงศ์พุฒ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายภาณุพงศ์ ชงเชื้อ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรอด เมืองศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวนริศรา เคนแสง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางสาวนาฏยา ขำคง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายธัชกร พรมโสภา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวศิรประภา เกียรติธารัย
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวชนิดาภา พิมพ์ลา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ไม่มีนางสาววรวลัญช์ วงค์ชมภู
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวณัฏฐา พงษ์สุวรรณ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวชญาภา รัตนะเควิล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนางสาววรรณวิภา โคกครุฑ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายคณิศสร ศิริบุญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอดิศักดิ์ อะมุตะคุ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวฐิติมา ภูมิลำเนา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวลัคนา เจตยะคามิน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำนางสาวอารดา ปรีชาปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษานางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ไม่มีนายอครช รักษ์พงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างนายประเสริฐ มลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอาริสา ดอนไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์บ่มเพาะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์Mr.Dmytro Nidzii
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.John Mark Zaportiza
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง ความร่วมมือด้านต่างประเทศนายพงศกร จิตเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์บ่มเพาะ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการกาญติญา หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวศุภางค์ อาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะนางสาวปวันรัตน์ สุหร่ายเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีมัลลิกา รามางกูร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์นายศรชัย ชนะสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นางสาวชื่นนภา เลพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ลูกจ้างประจำนางวิลันดา ร่มไทร
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายโสภณ พวงพ่วงรอด
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสมพิศ พึ่งสละ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเริ่ม คำผล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นายสุกล จันทนา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาววรรณี พงษ์สัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวภัทธาวดี มีนะโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสมนึก ผลงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางกัญริกา กาบแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มีนางสาวอรสา หรั่งปั้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นางนุชนาถ ปฏิโกศล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวก้อนทอง นีละเสวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวศรีวรรณ สุขสุหรัด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพฤกษชาติ ม่วงมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวจินตนา เรืองวิไลรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสิริกาญจน์ สมิทธิสุจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวฬาฏีฟะห์ สุไลมาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุนิสา ขะสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์บ่มเพาะนางณัฐนันท์ รัญจวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวกมุทพร นิโรธร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาว ธัญญาภรณ์ ปาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิตนายโชติวรรณ พาชาวนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวัจน์กร ศารทูลสูตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายภูเมธ จันทนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวชฎาพร คนน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินชนิษดา ภูมิสม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูจ้างสอนรายชั่วโมงนางสาวสุภาณี พรพันธ์ไพบูลย์
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสุกัญญา กล่อมขาว
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางอารมณ์ พวงเสรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูฝึกสอนวิฤทธิ์ ลิ้มสกุล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิไลวรรณ จันทร์ฉาย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการออกแบบ
ครู ไม่มีอรกช รุ่งกิติพงษ์พันธ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการออกแบบ
ครู ไม่มีอัจฉริยา หรุ่นเกษม
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการออกแบบคงคาธร ทรงไทย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการออกแบบ
ครู ไม่มีลลิตา จันทรจีราเลิศ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการออกแบบ
ครู ไม่มี