ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
33

• หญิง
55

รวม
100


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
32


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
12

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
8

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
8

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
2

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
13

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
13

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
21

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
19

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
4

• ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
2

• องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)
1

• ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
20

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายรังสรรค์ บางรักน้อย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางอาระยา ฉายชูวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางสาวกฤติยา คำสมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครู ชำนาญการนางสาวศิรประภา เกียรติธารัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ประธานหลักสูตร แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
ครูนางสาวเกศินี มรนนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางวรรณา ตันเทียว
หัวหน้างาน ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรอด เมืองศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวนริศรา เคนแสง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางสาวนาฏยา ขำคง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนายธัชกร พรมโสภา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวชญาภา รัตนะเควิล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบ
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวอาริสา ดอนไพร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)นายคณิศสร ศิริบุญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์นายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวฐิติมา ภูมิลำเนา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยมัลลิกา รามางกูร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอครช รักษ์พงศ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ดาศรี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ครูผู้ช่วยนางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ครูผู้ช่วยนางสาวกฤตยา เจริญรุ่งเรือง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
หัวหน้างาน ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวมนไศล ปราบสงคราม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายธนภัทร ป้องกา
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ครูผู้ช่วยนางสาวปิยาอร เพชรพูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายทิวากร เกื้อสม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนายวีรยุทธ เปลี่ยนสำโรง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายภาณุพงศ์ ชงเชื้อ
ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางกุลวดี ไวสานฑ์สถล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอดิศักดิ์ อะมุตะคุ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายจรูญศักดิ์ อินทโน
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายไกรศักดิ์ กาญจนศร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวญาสุมิน สุวรรณไตรย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)
ครูผู้ช่วยนางสาวนิศรา เวียงคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวนิภาพร กุลณา
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูผู้ช่วยนางสาวหยกนภา เพชรล้ำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวปิยะดา กะตะศิลา
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายไกรฤทธิ์ อากาศสุภา
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้างนางสาวสิริกาญจน์ สมิทธิสุจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวศุภางค์ อาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะนางสาวปวันรัตน์ สุหร่ายเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
ครูนายวัจน์กร ศารทูลสูตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายศรชัย ชนะสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาKent Humphrey De Dios Eduave
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ครูPremilla Sarah Akanya Andabwa
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Sylvester Nwachukwu
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนางสมพิศ พึ่งสละ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเริ่ม คำผล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุกล จันทนา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวอรสา หรั่งปั้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางนุชนาถ ปฏิโกศล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)นางสาวก้อนทอง นีละเสวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพฤกษชาติ ม่วงมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรกาญติญา หงษ์ทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาว ธัญญาภรณ์ ปาแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายโชติวรรณ พาชาวนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไวศิษฏ์ วิถีเจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวยุวรี แก้วกล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางวิลันดา ร่มไทร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววรรณี พงษ์สัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวภัทธาวดี มีนะโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานการเงินนางกัญริกา กาบแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการ (ทั่วไป) งานพัสดุ
ครูนายสมบูรณ์ บานบึงศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภัทรลดา พุทธิสมบัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ
ครูสหดล ทรัพย์เพิ่มเสถียร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ
ครูอัจฉรารัตน์ พรสกุลวดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาการออกแบบ
พนักงานขับรถยนต์นายธาตรี วิรุณวราทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)