ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
10

• ชาย
32

• หญิง
58

รวม
100


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
10

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
9

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
7

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
19

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
5

• ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องเทคโนโลยีบัณฑิต)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนหัวหน้างานนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวกฤติยา คำสมาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางกัญริกา กาบแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวเกศินี มรนนท์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายอดิศักดิ์ อะมุตะคุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย