ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
33

• หญิง
55

รวม
100


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
32


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
12

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
8

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
8

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
2

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
13

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
13

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
21

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
19

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
4

• ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
2

• องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)
1

• ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
20

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานนายวุฒิโชตก์ บุศย์ประจง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวอรสา หรั่งปั้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่นางสาวกฤติยา คำสมาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวศิรประภา เกียรติธารัย
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาวเกศินี มรนนท์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ดาศรี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายจรูญศักดิ์ อินทโน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวกฤตยา เจริญรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายไกรศักดิ์ กาญจนศร
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวมนไศล ปราบสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย