ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
34

• หญิง
49

รวม
86


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
24

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
17


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
12

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
5

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
9

• แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
8

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวส.)
2

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ป.ตรี)
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
15

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
14

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
13

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
20

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
4

• ศูนย์สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS)
2

• องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)
1

• ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
20

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานประชาสัมพันธ์หัวหน้างานมัลลิกา รามางกูร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวกฤติยา คำสมาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรอด เมืองศรี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอมรศรี แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายจุฑาภัทร คงสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนายมนต์ธร ตั้งภาณุกุล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางรุ่งนภา อดุลนิรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวเกศินี มรนนท์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนายวัจน์กร ศารทูลสูตร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายจรูญศักดิ์ อินทโน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายไกรศักดิ์ กาญจนศร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวญาสุมิน สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางนิศรา จิตรเกาะ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย